Prawo cywilne

prawo cywilne
  • Przygotowywanie i opiniowanie różnego rodzaju umów
  • Negocjowanie umów
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne
  • Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
  • Roszczenia konsumenckie różnego rodzaju – niedozwolone klauzule w umowach, niezgodność towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego i nieruchomości – sprzedaż, najem, dzierżawa, ochrona własności i posiadania, ustanowienie i zniesienie użytkowania wieczystego, służebności, zasiedzenie
  • Prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr osobistych