odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Z każdym kolejnym rokiem wzrasta liczba samochodów na drogach, co skutkuje zwiększoną ilością wypadków komunikacyjnych. Najczęściej dochodzi do niegroźnych stłuczek. W ich konsekwencji jesteśmy zmuszeni oddać samochód do mechanika, celem naprawy powstałych uszkodzeń. Czasami jednak wypadki drogowe mogą mieć dla uczestników poważne konsekwencje dla ich zdrowia, a nawet życia! Każdy poszkodowany w wyniku wypadku, nie ponoszący winy za to zdarzenie, ma prawo do ubiegania się o świadczenia mające na celu naprawienie doznanej szkody i krzywdy. W tym artykule opiszę jakie roszczenia przysługują poszkodowanym oraz jak ich dochodzić.

Roszczenia za wypadek komunikacyjny

Przez pojęcie „wypadek komunikacyjny” należy rozumieć zdarzenie w ruchu, w którym uczestniczy minimum jeden pojazd, a jego skutkiem są szkody w majątku lub na zdrowiu osób w nim uczestniczących. Przykładowo, za wypadek komunikacyjny należy uznać, np. zderzenie dwóch samochodów, potrącenie rowerzysty bądź pieszego itp. Obecnie w Polsce każdy właściciel samochodu musi posiadać ważną umowę odpowiedzialności cywilnej (OC). Co za tym idzie, poszkodowany w wypadku ma prawo do uzyskania świadczeń z polisy OC sprawcy szkody.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym?

Osoby poszkodowane w wypadku drogowym mogą dochodzić opisanych poniżej roszczeń.

Pierwszym z nich jest odszkodowanie, które polega na zwrocie poniesionych kosztów finansowych, mających ścisły związek z uczestnictwem w wypadku. Obejmuje ono koszty, m.in. z tytułu:

 • naprawy uszkodzonego pojazdu;
 • zwrotu kosztów zniszczonych ubrań, sprzętów elektronicznych itp.;
 • holowania pojazdu;
 • leczenia i rehabilitacji;
 • zakupu leków, opatrunków, sprzętu rehabilitacyjnego itp.;
 • dojazdów do specjalistycznych placówek służby zdrowia;
 • opieki osób trzecich;
 • adaptacji miejsca zamieszkania z uwzględnieniem potrzeb osoby niepełnosprawnej po wypadku.

Warto zaznaczyć, że odszkodowanie nie może być niższe, ani wyższe od wartości powstałej szkody.

Odmiennym roszczeniem, które przysługuje poszkodowanemu wskutek wypadku komunikacyjnego jest zadośćuczynienie. Świadczenie to przysługuje za doznaną w wyniku wypadku krzywdę, czyli innymi słowy szkodę niemajątkową. Przez pojęcie „krzywdy” rozumie się wszystko to, co ujemnie wpływa na dobre samopoczucie, a więc cierpienia fizyczne (np. ból) oraz cierpienia psychiczne (np. stres, lęk przed podróżowaniem samochodem, strach o życie, oszpecenie). Podstawą do wypłaty zadośćuczynienia może być np. różnego rodzaju złamanie kości, zerwanie lub naderwanie mięśni, problem ze stawami, pojawienie się niedowładu oraz paraliżu, a także pojawienie się negatywnych odczuć psychicznych będących wynikiem wypadku etc. Zadośćuczynienie jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. W praktyce sądy orzekające zadośćuczynienie, przy tzw. szkodach osobowych, bardzo często sugerują się powstałym u osoby poszkodowanej procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, który określany jest przez biegłych sądowych konkretnej specjalizacji z zakresu medycyny.

Osoby poszkodowane w wypadku mogą starać się także o rentę z trzech różnych tytułów. Pierwszą z nich jest renta uzupełniająca, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego. Innymi słowy, jest to wyrównanie dochodów, które poszkodowany uzyskuje po wypadku w stosunku do tych, które otrzymywał przed zdarzeniem.

W sytuacji, gdy obrażenia ciała lub trwały rozstrój zdrowia poszkodowanego powodują po jego stronie zwiększone potrzeby, które będą występować w dłuższej perspektywie czasu, można żądać renty na zwiększone potrzeby. Świadczenie to zapewnia środki potrzebne do poprawy stanu zdrowia osoby poszkodowanej w dłuższym okresie czasu (stałe koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, dodatkowego odżywiania).

Renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość należy się osobie poszkodowanej w momencie, gdy wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zmniejszyły się jej widoki powodzenia na przyszłość. Dla przykładu można podać trwałe oszpecenie na skutek wypadku aktora lub modelki, którzy tym samym zostają pozbawieni szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Jako inny przykład można także wskazać ograniczenie ruchomości dłoni pianisty.

W przypadku, gdy osoba poszkodowana wskutek wypadku komunikacyjnego stała się inwalidą i nie może wykonywać dotychczasowego zawodu, sąd może jej przyznać jednorazowe odszkodowanie. Umożliwi ono takiej osobie przygotowanie się do wykonywania innego zawodu lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby wskutek wypadku komunikacyjnego świadczenie pieniężne przysługuje również najbliższym członkom jego rodziny. Mają one wówczas prawo do następujących roszczeń:

 • zadośćuczynienia – jednorazowe świadczenie pieniężne za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby bliskiej;
 • odszkodowania – jeżeli w wyniku śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków jego rodziny;
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego – przysługuje osobie, która te koszty poniosła;
 • tzw. renty alimentacyjnej – jeżeli zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny wobec któregoś z najbliższych członków rodziny.

Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie należnych świadczeń należy rozpocząć od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi, u którego sprawca wypadku wykupił polisę OC. Do zgłoszenia szkody należy załączyć dokumentację medyczną, faktury, rachunki oraz inne dokumenty, będące w ścisłym związku z doznaną wskutek wypadku krzywdą i szkodą. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany ustosunkować się do roszczeń poszkodowanego w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wspomnianego zgłoszenia. Niestety towarzystwa ubezpieczeń nagminnie odmawiają wypłaty, bądź też rażąco zaniżają należne odszkodowania. W takiej sytuacji warto powierzyć sprawę do poprowadzenia profesjonaliście. Radca prawny lub adwokat sporządzi w imieniu poszkodowanego odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, które jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego może wpłynąć na zmianę dotychczasowego stanowiska ubezpieczyciela. W przypadku, gdy w dalszym ciągu będzie podtrzymywana decyzja odmowna przyznania odszkodowania lub będzie ono nadal zdecydowanie zaniżone, konieczne stanie się wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Pełnomocnik złoży wówczas pozew do sądu miejscowo właściwego oraz będzie reprezentował interesy poszkodowanego na każdym etapie postępowania. Uzyskanie pełnej rekompensaty szkody przez poszkodowanego może być długotrwałe oraz wymagać podjęcia licznych czynności procesowych, dlatego też warto zaufać profesjonaliście.

Moja kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z odszkodowaniem oraz zadośćuczynieniem za wypadek samochodowy. Działam w następujących miejscowościach oraz ich okolicach: Oborniki, Murowana Goślina, Poznań, Rogoźno, Ryczywół, Skoki, Szamotuły, Wągrowiec, Wronki. W przypadku, gdy ktoś z Państwa zmaga się przedstawionym powyżej problemem zapraszam do kontaktu!